Črnomorske države že omejujejo izvoz žit

Zaloge kriterijev Kelly

PRIPOROČLJEN: NAJBOLJŠI BROKER CFD

Agroživilski pridelki in izdelki, zaščiteni z geografskimi označbami, so po študiji, ki jo je 76. aprila objavila Evropska komisija, vredni 79,76 milijard evrov. Več kot petina tega zneska je posledica izvoza zunaj Evropske u

Glasnik Občine Divača • letnik 25 • št. 2 • junij, 2019 by

Študent v okviru predmeta razvija veščine identifikacije in reševanja problemov, kritične analize ter vrednotenja
rezultatov, uporabo domače in tuje literature ter drugih virov, uporabe IKT, sposobnost dela v timu, socialnih
spretnosti ter pisnega in ustnega poročanja.

Evropski zaklad, vreden 75 milijard evrov

Mentor na konzultacijah preverja vsebinski in strukturni vidik projektnega dela in ustrezno strokovno svetuje
študentom. V odvisnosti od teme projektnega dela je mogoče izvesti tudi delo na terenu.

Iskanje - Kresnik

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj, diskusij, študija primerov, laboratorijskih vaj, individualnih projektov,
skupinskega dela ter individualnih konzultacij s predavateljem.

KAZALO: - Š

Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
Študent v okviru predmeta razvija veščine pisnega in ustnega izražanja v tujem jeziku ter veščine javnega nastopanja.

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj, seminarskih vaj, laboratorijskih vaj, diskusij, študija primerov, seminarske
naloge, samostojnega dela ter individualnih konzultacij s predavateljem.

Z ustrezno uporabo študij primerov in izkustvenih vaj študentje razvijejo analitične veščine, veščine reševanja
problemov in veščine za delo z ljudmi (posamezniki in skupinami v organizacijah). Študenti razvijejo veščine za
izvajanje analize dela, izbora kadrov, za ocenjevanje delovnih dosežkov ter za načrtovanje kadrovske dejavnosti v
organizacijah.

Študent v okviru predmeta razvija veščine identifikacije in reševanja problemov, uporabe domače in tuje literature,
zbiranja in interpretiranja podatkov, kritične analize ter vrednotenja rezultatov, pisnega in ustna poročanja ter dela v
timih.

Predavalnica z multimedijsko opremo, računalniška učilnica s programsko opremo za načrtovanje in spremljanje
proizvodnje, laboratorij za načrtovanje proizvodnih procesov.

ZAČNITE TRGOVATI S KRIPTO VALUTAMI

Pustite komentar